Loading...

3 tot 6 jaar

Kreatiewe Struktuur

Kleuters en grondslagfase kinders floreer op struktuur en roetine en daarom sal hul‘le dikwels vra om ‘n storie of liedjie oor en oor te luister.  Die DRAMATIX sillabus akkommodeer hierdie feit deurdat die klasse rondtom ‘n vaste struktuur gebou is. 

Alhoewel hierdie struktuur dan die basis vorm word dit elke week binne ‘n kreatiewe tema verander wat die kinders deurentyd nuwe vaardighede leer terwyl hulle dink hulle speel.

Gradering

Aan die einde van elke jaar ontvang die kinders ‘n graderingsertifikaat wat aandui dat ‘n sekere vlak van die program voltooi is en kinders wat die volle drie jaar program voltooi ontvang ‘n Drama Medalje.  Hierdie leer hulle ook die beginsel aan dat ‘n mens hard moet werk en moet vasbyt om iets spesiaal te kry.

GR R kunswedstryd deelname

Al die Gr R DRAMATIX leerders word blootgestel aan n individuele kunswedstryd gedurende die jaar.  Indien die hele Gr R groep aan die aktiwiteit deelneem word n DRAMATIX kunswedstryd by die skool gereel, andersins word die kinders ingeskryf by n kunswedstryd in die omgewing en word die inskrywingsfooi addisioneel gehef by die 2e kwartaal klasfooi.

Volhoudende Vaardigheidsontwikkeling

Die vak Lewensvaardigheid in Gr 1 tot 3 sluit n dans – en drama komponent in.  Omdat dit so moeilik is om hierdie komponent met groot groepe kleintjies sinvol te fassiliteer bied die grondslag wat hulle op n meer informele wyse gekry het n sterk voorsprong en die Gr 1 onderwyser begin nie met ‘rou material nie’. 

Vaardighede wat aangeleer word in die BASISJAAR en KERNJAAR program wat die leerder n voorsprong gee in Graad 1 Lewensvaardigheid sluit in:

 

 • Korrekte Postuur
 • Duidelike uitspreek van woorde (artikulasie en projeksie)
 • Ontspannende Asemhaling (interkostale diafragmatiese asemhaling)
 • Selfvertroue om voor  n  groep op te tree
 • Gehoor etiket

Drama is nie net ‘n aktiwiteit waarby voorskoolse en laerskool kinders kan baatvind nie want meeste  hoërskole bied dit ook aan as ‘n matriekvak wat Universiteitstoelating status dra.  Dus kan die kind reeds nou begin ontwikkel aan ‘n vaardigheid wat hy/sy kan laat groei tot volwassenheid deur die loop van sy/haar skoolloopbaan.

Graad 1 - Senior

Graad 1 tot Graad 3

 • Die Gr 1 tot 3 Laerskool Program bou op die kreatiewe struktuur en KUNSWEDSTRYD DEELNAME in groepverband word bygevoeg.  Spreekkoorwerk is uiters opvoedkundig want dit ontwikkel KONSENTRASIE, GROEPWERK, KREATIWITEIT, SELFBEELDONTWIKKELING asook DEURSETTINGSVERMOE.  Ingeskrewe lede van die ateljee kry ook toegang tot REDENAARSHULP asook INDIVIDUELE AFRIGTING  deur opgeleide Dramatix fassiliteerder teen n addisionele afrigtingsfooi.

Senior Program

 • Van Gr 4 tot Gr 12 word Dramatix leerders ingeskryf vir die Nasionale Spraak en Drama eksamen aangebied deur die Spraak en Drama College (SA)
 • Afrigtingshulp in alle genres word gebied, werkswinkels binne temas word ontwikkel en daar is n groot klem op INDIVIDUELE   KREATIWITEITSONTWIKKELING, BOU VAN LEIERSKAP EN SAMEWERKING asook SPRAAKVAARDIGHEID.

 

Watter unieke vaardighede word aangeleer?

 • Emosionele Intellegensie
 • Selfvertroue
 • Kreatiwiteit
 • Spraakvaardigheid – beide woordeskat en uitspraak

Grade 1 to 3

 • The Gr 1 to 3 program builds on the creative structure and eisteddfod participation in groups gets added.  Choral Verse work is extremely educational and develops concentration, group work, creativity, confidence and perseverance.  Registered DRAMATIX kids also has the benefit of Public Speaking and Individual Eisteddfod training at additional cost.

Senior Program

 • Grade 4 to 12 learners participates in the National Speech and Drama College Exam
 • Training across a myriad of genres are given and there is emphasis on individual creativity development, development of leadership skills and group participation as well as public speaking.

 

3 to 6 Years

Creative Structure

Pre-schoolers flourish within routine and structure and the DRAMATIX syllabus accommodates this fact by using a set structure within various themes.

Grading

At the end of each year the children receives a grading certificate that acknowledges the participation in a specific level of the program.  Children that completes the full three year pre-school course receives a Drama Medal.  In this way they learn that you have to work hard to receive something special.

Gr R Eisteddfodd participation

All the Gr R students will be entered in an individual eisteddfod during the year.  If there is not a suitable competition in the area DRAMATIX will send an adjudicator to the venue and every child will have the opportunity to build his/her confidence in this way.

Gr 1 Skills Development

The subject Life Orientation in Gr 1 to 3 incorporates dans and drama as core components.  The skills taught by DRAMATIX in pre-school years gives children a definite advantage.  Skills that will be developed during our Base and Core year program includes:  Correct Posture, Articulation and Pronunciation, Correct method of breathing (intercostal diaphragmatic breathing), Self-confidence, Public Speaking techniques and speaking in front of an audience.

Facilitators

 • Minimum requirements for facilitating DRAMATIX classes is a tertiary drama qualification and a minimum of 4 hours practical training with a senior Dramatix facilitator.